Ayanda Msweli

Traffic anchor on Ukhozi fm.

Gender-Based Violence in Public Transport

“Phepha Thembeka Uvikele Against Gender-Based Violence.”  Izingane, Abantu Besifazane namadoda abazizwe bephephile embonini yezokuthutha. Wonke umuntu osebenza embonini akaqinisekise ukuphepha kubasebenzisi bezithuthi zomphakathi. Ukuthi ugqoke ingubo engaphelele lokhu akungabi indaba esizolala sidle yona. Sonke thina esisembonini yezokuthutha asethembeke kubagibeli, njengoba senza nje uma siphathiswe izingane zabafana namantombazane, siyaqinisekisa ukuthi zifika emakhaya ziphephile. Kwala ngisho izihlobo …

Gender-Based Violence in Public Transport Read More »

Transport Month Activation

Naz’izinto okumele uziqaphele. *Lethwese Ihlobo Liphumile ilanga Liphume lahloba kwanyakaza inyanga Kuzanamanzi Shintsha amasondo Shintsha Ama-wiper Shintsha amalambu Phatha ithoshi Phatha unxantathu Phatha isipanela samasondo nojeke Usayikhumbula i-Locknut Iyasebenza nje i gauge ka petrol/dizili? Hlela uhambo lwakho, hamba kusakhanya noma uluqale entathakusa Yazi kabanzi ngemoto ozohamba ngayo e.g deam/bright/aircon/mist. Akuphi amabhathini alezizinto? Bengisika elijikayo, ngiyabuya …

Transport Month Activation Read More »

Ithande Ingane Yakho.

Sekunomkhuba omubi owenziwa abanye abashayeli. *Kusuke sekumayelana nani uma umuntu eseshayela efunza ingane. *Isigameko lesi esibonakale senzeka e Richardsbay . *Ngiyafisa ukuthola ukuthi kusuke kuthini ekhanda laloyo mshayeli owenza lokho. *Okunye okuvame ukubonakala, ukubona umuntu eshayela egone ingane. *Wena owenza lokho ungazikhohlisi ucabange ukuthi ingane yakho uyayithanda. Engingakutshela khona ukuthi leyongane uyayizonda, ufakazi walokho ukuthatha …

Ithande Ingane Yakho. Read More »

Status Of Uqeku Bridge In Ndwedwe, Ward 16.

07 September 2020 TO ALL MEDIA: JOURNALISTS & EDITORS Ndwedwe Local Municipality would like to respond and clarify on the media reportsregarding an issue of a bridge, uQeku, in Ndwedwe ward 16. The chronological order ofthings with regards to this bridge is that Ndwedwe Local Municipality received a request fora proper bridge in 2016. That …

Status Of Uqeku Bridge In Ndwedwe, Ward 16. Read More »

CLARITY REGARDING LICENCE RENEWALS

It has come to the attention of the Department of Transport that there exists some uncertainty surrounding various licence renewals and expiry deadlines. According to the directions previously published by the Department of Transport the following deadlines were set out: • Motor vehicle licence discs, temporary permits and roadworthy certificates that expired during the period …

CLARITY REGARDING LICENCE RENEWALS Read More »

Isithembu

Isithembu sihle kubanikazi baso kodwa siyingozi uma sizokwenziwa iphoyisa lomgwaqo (Traffic Officer). Amaphoyisa avamise ukuhamba ngamabili emotweni. Lokho kusho ukuthi imoto eyodwa isetshenzwa amaphoyisa amabili, kanjani na? *Uma iphoyisa elilodwa limisa imoto liyokhuluma nomshayeli, leli elinye lima buqamama ligade noma yini engenzeka kuleli elikhuluma nomshayeli. Ngesilungu lokho kubizwa nge back up . *Khumbula phela imoto …

Isithembu Read More »

Ingozi Yokuhlehla/Ka reverse

Ngifisa kesithi janti engozini ka reverse. Umbuzo uthi yini ingozi ka reverse? Ivame ukwenzeka kuphi, nini futhi? Izimpendulo Loluhlobo lwengozi luvame ukwenzeka ngezimpelasonto. Loluhlobo lwengozi luvame ukwenzeka egcekeni/eyadini ngemigqibelo noma ngamasonto. Luvame ukwenzeka kanje. Uya emcimbini umoya wakho ugcwele injabulo,ulungisela ukuphuma ekhaya ,imoto iyaduma, umculo emotweni uthe ukuba phezulu kunokwejwayelekile, ngesikhathi uyongena emotweni, ukhohlwe indaba …

Ingozi Yokuhlehla/Ka reverse Read More »

Impi Yokushayelisana Kabi.

Ngizokubuza imibuzo embalwa. Ukuyiphendula ngokwethembeka kuzosiza wena ukususa lelilukuluku lempi yakho yama tissue. *Uyakwazi ukulwa ukuthi kuyi Project nje kukodwa? a) Awulwi ungazi ukuthi uzolwa nobani. b) Kumele wazi ukuthi nizolwela kuphi c) Nizolwela ini, umvuzo ungakanani? d) Ubani ozonilamula? e) Uzimisele ukuthi nilwe isikhathi esingakanani? f) Khona-ke nje esikoleni wake walwa nobani? Ngalokho-ke wazibona …

Impi Yokushayelisana Kabi. Read More »

Ingozi yomgwaqo.

Okumele ukwazi ngengozi yemoto. *Zehlukene kabili izingozi zomgwaqo 1.Ingozi lapho kulimele khona abantu *Kuloluhlobo lwengozi awuyigudluzi imoto endaweni yengozi kodwa ulinda amaphoyisa nama Ambulance . 2.Ingozi lapho kungalimalanga muntu khona. *Kuloluhlobo lwengozi…awulindi amaphoyisa ngaphambi kokugudluza izimoto. Nakhu Okumele Ukwenze *Gudluza imoto emgwaqeni *Qopha imizizima(dweba i sketch) *Indawo negama lomgwaqo lapho kwenzeke khona ingozi, eduze kwani …

Ingozi yomgwaqo. Read More »

Urgent Notice – Draft Press Release And Notice To Durban Transport Commuters Temporary Interruption Of The Durban Transport Bus Service

Due to the spread of COVID 19 infections to the Durban Transport Employees, Tansnat, who is the contracted Bus Operator for Durban Transport, has unfortunately made a very difficult but necessary decision, after consultation between Tansnat and the Ethekwini Transport Authority, to temporary suspend all Durban Transport bus services during the weekend of Friday 31st …

Urgent Notice – Draft Press Release And Notice To Durban Transport Commuters Temporary Interruption Of The Durban Transport Bus Service Read More »

Scroll to Top