Extension For Validity Period Of Learner’s Licences, Driving Licence Cards, Licence Discs, Professional Driving Permits And Registration Of Motor Vehicles

AMENDMENT OF THE DIRECTIONS ISSUED IN TERMS OF REGULATION 4(7)(B) OF THE REGULATIONS MADE UNDER SECTION 27(2) OF THE DISASTER MANAGEMENT ACT, 2002 (ACT NO. 57 OF 2002): MEASURES TO ADDRESS, PREVENT AND COMBAT THE SPREAD OF COVID19: DETERMINATION OF EXTENSION FOR VALIDITY PERIOD OF LEARNER’S LICENCES, DRIVING LICENCE CARDS, LICENCE DISCS, PROFESSIONAL DRIVING PERMITS AND REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES

I, Fikile Mbalula, Minister of Transport, hereby, in terms of regulation 4(7)(b) of the Regulations made under section 27(2) of the Disaster Management Act, 2002 (Act No. 57 of 2002), amend direction 6 of the Directions published under Government Notice No. 544, in Government Gazette No. 43339 of 20 May 2020, as set out in the Schedule.

  1. Definitions In these directions, the “Directions” means the Directions on measures to address, prevent and combat the spread of COVID -19: Determination of extension for validity period of learner’s licences, driving licence cards, licence discs, professional driving permits and registration of motor vehicles, published under Government Notice No. 544, in Government Gazette No. 43339 of 20 May 2020.

2. Amendment of direction 6 of Directions The Directions are hereby amended by the substitution for direction 6 of the following direction:

“6. Validity period of licences

(1) All learner’s licences, driving licence cards, temporary driving licences and professional driving permits that expire during the period that commenced from 26 March 2020 up to and including 31 August 2020 are deemed to be valid and their validity period is extended for a further grace period ending on 31 January 2021

(2) All motor vehicle licence discs, temporary permits and roadworthy certificates that expired during the period that commenced from 26 March 2020 up to and including 31 May 2020 are deemed to be valid and their validity period is extended for a further grace period ending on 31 August 2020.

(3) Motor trade number licences that expired during the period that commenced from 26 March 2020 up to and including 31 May 2020 are deemed to be valid and are extended for a further grace period ending on 30 November 2020.

ISSUED BY: MR F.A. MBALULA, MP

MINISTER OF TRANSPORT

1 thought on “Extension For Validity Period Of Learner’s Licences, Driving Licence Cards, Licence Discs, Professional Driving Permits And Registration Of Motor Vehicles”

  1. Ngwenya, asibonge. NgoJune nango July ngavuselela amadisc ezimoto. Okumangazayo kwaba ukuthi zombili zibuye no 31-08-2021. Ngabuza kowayengisiza eposini washo ukuthi onke amarenewals aphuma naleyo date.
    Nakhu engikubona kungaba inkinga ngonyaka ozayo. Ngoba sonke sesobuyela sigcwale ngawo uAugust nokungenza isimo sibenzima kubasebenzi nakwisystem njalo njalo. Mine bengiphakamisa ukuthi akusetshezwe njengaphambilini. Uma uvuselela ngo july 2020 idisk libuye no 30June 2021 njalo njalo.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top