Gender-Based Violence in Public Transport

“Phepha Thembeka Uvikele Against Gender-Based Violence.”

 Izingane, Abantu Besifazane namadoda abazizwe bephephile embonini yezokuthutha. Wonke umuntu osebenza embonini akaqinisekise ukuphepha kubasebenzisi bezithuthi zomphakathi. Ukuthi ugqoke ingubo engaphelele lokhu akungabi indaba esizolala sidle yona.

Sonke thina esisembonini yezokuthutha asethembeke kubagibeli, njengoba senza nje uma siphathiswe izingane zabafana namantombazane, siyaqinisekisa ukuthi zifika emakhaya ziphephile. Kwala ngisho izihlobo zezingane zingasaluphenduli ucingo oluvela kumshayeli kodwa umshayeli uzama ngakho konke okusemandleni ukuthi ingane igcine ifike ngokuphepha ekhaya.

Asikwenze kube ingxenye yempilo yethu ukuvikela wonke umuntu osebenzisa ezokuthutha zomphakathi. Akumele kube nomuntu ozohlukumezeka e-rank lapho sisebenzela khona.

Nkabi yami, fema yami abaphephe, Sethembeke Sibavikele #NotInOurName.

Umkhankaso wethu usuqalile e-Durban West okuyi Pinetown namaphethelo. Durban West inama Association angamashumi amabili (20) .Sizothatha isonto lonke ukubheka u-association ngamunye ngamunye. Sibheka ulimu olusetshenziswayo kanye nezitikha ukuthi akwehlisi yini isithunzi.

*Lomsebenzi wenziwa i-Ayanda Msweli Foundation/University of KwaZulu-Natal kanye no-SANTACO DURBAN WEST

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top