Impi Yokushayelisana Kabi.

Ngizokubuza imibuzo embalwa.

Ukuyiphendula ngokwethembeka kuzosiza wena ukususa lelilukuluku lempi yakho yama tissue.

*Uyakwazi ukulwa ukuthi kuyi Project nje kukodwa? a) Awulwi ungazi ukuthi uzolwa nobani.

b) Kumele wazi ukuthi nizolwela kuphi

c) Nizolwela ini, umvuzo ungakanani?

d) Ubani ozonilamula?

e) Uzimisele ukuthi nilwe isikhathi esingakanani?

f) Khona-ke nje esikoleni wake walwa nobani? Ngalokho-ke wazibona usuyinkinga? Awu kahle wena bo!!

g) Uzimisele ngequpha noma ngomkhono wekati?

h) Lona ozolwa naye uma bekungathiwa isibhamu phansi, ubungakwazi ngempela ukushintshana naye ngezandla ungabi nankinga?

* Wena selokhu waqala ukushayela akekho umuntu oke umshayelise kabi?

“Uma kuwuwe ufisa sivume ukuthi bekuyiphutha kodwa wena uma ushayeliswa kabi ufuna impi.

*Bonke abantu abakushayelisa kabi uyaye ulwe nabo?

NB..Impi awuyazi ngakho ungaqalisi

*Isibhamu akuyona impi kodwa u first chance

NB..Uke uqaphe ukuthi impi uyithanda ngoba uphethe isibhamu, uma singekho ,Umsila emlenzeni.

*Phuma uphele njengembewu yamazambane kulento yokuthi uma ushayeliswa kabi, wena bese ucela impi.

**Siyakwazi awuligwala ungumhlwazimamba!

5 thoughts on “Impi Yokushayelisana Kabi.”

  1. Impi ayikaze isize muntu abantu kumele bafunde ukubekezelelana emgwaqeni,akekho umuntu onomgwaqo wakhe,owethu sonke.abanye bayehluleka ngempela ukuzilawula uma bephethe isbhamu.
    I wish all the best Ngwenya ngomkhankaso wakho.

  2. Dumisani Nzimande

    Ayikho into engenasidingo njengokulwa uma ushayele noma ushayeliswe kabi awucabange ushayeliswe kabi ulwe uphinde uhlulwe 2-0

  3. Ngabe ngith uyisangoma noma sathwasa endaweni eyodwa ngoba nami yilelivangeli engihlezi ngilishumayela ngokuhloniphana emgwaqweni. Kufana nokuth muntu ath uya overtaker kant akaqalazile kahle ebese eqonda kuwena or eze esidini lakho wena instead ukuth umqhelele uthi ngizobona ukuth uzodlulaphi, hhey kant wena awuboni kuth lapho uyethuneni aizokuncwaba ngokuhlulwa ukubekezelela omunyu muntu if esebe sephutheni, ufe kanjalo ke nawe ngoba ulungisa iphutha ngephutha

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top