Isifonyo(Mask)

Imibuzo Engenampendulo

*Ngempela nje yini ebukhuni ngokufaka isifonyo?

*Kuba buhlungu kuphi uma ufake isifonyo?

*Kukwenza ubengcono ngani ukungasifaki isifonyo?

*Uzothola mklomelo muni ngokungasifaki isifonyo?

*Kumayelana nani ukungalaleli umthetho oshayiwe?

*Manje uma kukhulunywa ngalesisifo ubona ukuthi kuyadlalwa nje?

*Uyakwazi ukubaluleka kwempilo?

*Lenkani onayo wazalwa nayo noma uyithole ngendlela nje?

*Ikhona bunsizwa nobuntombi lokhu okwenzayo kokungasifaki isifonyo?

*Mana ke konje unconywephi futhi unconywe ubani ngokungasifaki isifonyo?

*Ukungasifaki isifonyo kuyefana nokuhlabela idlozi lakho ingulube (okusho ukuthi unendelelo oyiqondise kwabangaphezu kwakho)

*Njengoba ungasifakile isifonyo endaweni edinga isifonyo kusho ukuthi uhlupha njengentambo kabhodisi

*Hlonipha ilungelo lomunye umuntu, okuyilungelo lokuphila.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top