Isithembu

Isithembu sihle kubanikazi baso kodwa siyingozi uma sizokwenziwa iphoyisa lomgwaqo (Traffic Officer).

Amaphoyisa avamise ukuhamba ngamabili emotweni. Lokho kusho ukuthi imoto eyodwa isetshenzwa amaphoyisa amabili, kanjani na?

*Uma iphoyisa elilodwa limisa imoto liyokhuluma nomshayeli, leli elinye lima buqamama ligade noma yini engenzeka kuleli elikhuluma nomshayeli. Ngesilungu lokho kubizwa nge back up .

*Khumbula phela imoto emiswa iphoyisa isuke ingaziwa ukuthi inobungozi noma cha, lokho kusho ukuthi iphoyisa ngasosonke isikhathi kumele lilindele okungalindelekile.

*Uma ubona iphoyisa limise imoto uzakwabo naye emise enye imoto noma ezicofela ifoni, kusuke kunobudedengu obukhulu lapho.

*Obunye ubudedengu, ukubona iphoyisa limise izimoto ezimbili kuyaphezulu ngesikhathi esisodwa phecelezi Isithembu sephoyisa.

*Uma iphoyisa limise izimoto ezingaphezu kweyodwa ngesikhathi esisodwa lithathe amalayinsense abashayeli balezomoto, kukhona okusuke kushay’amanzi lapho.

*Akugcini ngokushay’amanzi kodwa kugcina sekuphambene nezincwadi zokushayela zabashayeli.

*Iphoyisa elihlonipha umsebenzi walo alikwenzi lokhu okungenhla.

*Iphoyisa eliqeqeshwe kahle laqeqesheka, liyakwazi ukubaluleka kwesikhathi.

*Uma ubona iphoyisa lisebenza lodwa qhwaba emgwaqeni, limisa izimoto, ubobona nje ukuthi kukhona okungahlangani kahle.

*Uma iphoyisa lisebenza lifake i-uniform, alikwazi ke ukumisa imoto lingasifakile isigqoko.

Bengisika elijikayo nje.

Umthetho womgwaqo asiwubukele phezulu njenge tv yase tavern.

2 thoughts on “Isithembu”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top