Ithande Ingane Yakho.

Sekunomkhuba omubi owenziwa abanye abashayeli.

*Kusuke sekumayelana nani uma umuntu eseshayela efunza ingane.

*Isigameko lesi esibonakale senzeka e Richardsbay .

*Ngiyafisa ukuthola ukuthi kusuke kuthini ekhanda laloyo mshayeli owenza lokho.

*Okunye okuvame ukubonakala, ukubona umuntu eshayela egone ingane.

*Wena owenza lokho ungazikhohlisi ucabange ukuthi ingane yakho uyayithanda. Engingakutshela khona ukuthi leyongane uyayizonda, ufakazi walokho ukuthatha impilo yayo uyibeke engozini. Umuntu othanda ingane yakhe uyayivikela ngasosonke isikhathi.

*Nakho futhi ukuvumela ingane igcaluze emotwen, imoto ihamba, kuwuphawu lokungayithandi ingane yakho.

*Mhlawumpe imina engingazi, wawukufunda kuphi ukushayela ugone ingane? Mhlawumpe i-K53 entsha esho njalo, kodwa ke mina bengingakayiboni evumela lemikhuba.

Bengisika nje elijikayo.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top