phephaemgaqweni

Impi Yokushayelisana Kabi.

Ngizokubuza imibuzo embalwa. Ukuyiphendula ngokwethembeka kuzosiza wena ukususa lelilukuluku lempi yakho yama tissue. *Uyakwazi ukulwa ukuthi kuyi Project nje kukodwa? a) Awulwi ungazi ukuthi uzolwa nobani. b) Kumele wazi ukuthi nizolwela kuphi c) Nizolwela ini, umvuzo ungakanani? d) Ubani ozonilamula? e) Uzimisele ukuthi nilwe isikhathi esingakanani? f) Khona-ke nje esikoleni wake walwa nobani? Ngalokho-ke wazibona …

Impi Yokushayelisana Kabi. Read More »

Ingozi Yokuqudulelana

Ukuqudulelana kuwumphumela wokungahoshelani ngokwemimoya. Lapha sizogxila ekuquduleni kwabasebudlelwaneni behamba ngemoto eyodwa. Uma nihamba ngemoto ningezweni kuba umqansa ongakhwelwa mbongolo kulona oshayelayo ngoba kumele amehlo akhe adlule esitheni sakhe ekuyobhekeni lesisibuko esingaphesheya kwesokunxele, kanye naso lesi esiphakathi nendawo siyakwenza ukuthi uzithole usubona isitha sakho ngendlela engahlelekile. Umsebenzi wezibuko emotweni ubaluleke ngendlela efanayo. Ngenxa yamandla engxabano kuyenzeka …

Ingozi Yokuqudulelana Read More »

Scroll to Top