transportdepartment

Transport Month Activation

Naz’izinto okumele uziqaphele. *Lethwese Ihlobo Liphumile ilanga Liphume lahloba kwanyakaza inyanga Kuzanamanzi Shintsha amasondo Shintsha Ama-wiper Shintsha amalambu Phatha ithoshi Phatha unxantathu Phatha isipanela samasondo nojeke Usayikhumbula i-Locknut Iyasebenza nje i gauge ka petrol/dizili? Hlela uhambo lwakho, hamba kusakhanya noma uluqale entathakusa Yazi kabanzi ngemoto ozohamba ngayo e.g deam/bright/aircon/mist. Akuphi amabhathini alezizinto? Bengisika elijikayo, ngiyabuya …

Transport Month Activation Read More »

Ithande Ingane Yakho.

Sekunomkhuba omubi owenziwa abanye abashayeli. *Kusuke sekumayelana nani uma umuntu eseshayela efunza ingane. *Isigameko lesi esibonakale senzeka e Richardsbay . *Ngiyafisa ukuthola ukuthi kusuke kuthini ekhanda laloyo mshayeli owenza lokho. *Okunye okuvame ukubonakala, ukubona umuntu eshayela egone ingane. *Wena owenza lokho ungazikhohlisi ucabange ukuthi ingane yakho uyayithanda. Engingakutshela khona ukuthi leyongane uyayizonda, ufakazi walokho ukuthatha …

Ithande Ingane Yakho. Read More »

Qaphela Emarobhithini

*Kusuke sekumayelana nani uma ufika irobhothi livalile, uyeke ukuqalaza ubugebengu obungenzeka kodwa ukhethe ukucofa ifoni? *Kusuke kumayelana nani uma ufika erobhothini livalile ukhumbule ukuziphophotha ubuso? *Kanti abakaze bakutshele yini ngobungozi obusemarobhothini? *Awukaze ubone imoto ingenwa enye noma i-truck ngemuva ,imile erobhothini? *Awukaze ubone kushawa iwindi kuthathwe izikhwama/amakhomputha/amafoni emarobhithini? *Awukaze ubone kudunwa imoto emarobhothini? *Wena uma …

Qaphela Emarobhithini Read More »

Extension For Validity Period Of Learner’s Licences, Driving Licence Cards, Licence Discs, Professional Driving Permits And Registration Of Motor Vehicles

AMENDMENT OF THE DIRECTIONS ISSUED IN TERMS OF REGULATION 4(7)(B) OF THE REGULATIONS MADE UNDER SECTION 27(2) OF THE DISASTER MANAGEMENT ACT, 2002 (ACT NO. 57 OF 2002): MEASURES TO ADDRESS, PREVENT AND COMBAT THE SPREAD OF COVID19: DETERMINATION OF EXTENSION FOR VALIDITY PERIOD OF LEARNER’S LICENCES, DRIVING LICENCE CARDS, LICENCE DISCS, PROFESSIONAL DRIVING PERMITS …

Extension For Validity Period Of Learner’s Licences, Driving Licence Cards, Licence Discs, Professional Driving Permits And Registration Of Motor Vehicles Read More »

Scroll to Top