Transport Month Activation

Naz’izinto okumele uziqaphele.

*Lethwese Ihlobo

Liphumile ilanga

Liphume lahloba kwanyakaza inyanga

Kuzanamanzi

Shintsha amasondo

Shintsha Ama-wiper

Shintsha amalambu

Phatha ithoshi

Phatha unxantathu

Phatha isipanela samasondo nojeke

Usayikhumbula i-Locknut

Iyasebenza nje i gauge ka petrol/dizili?

Hlela uhambo lwakho, hamba kusakhanya noma uluqale entathakusa

Yazi kabanzi ngemoto ozohamba ngayo e.g deam/bright/aircon/mist. Akuphi amabhathini alezizinto?

Bengisika elijikayo, ngiyabuya ngesonto elizayo. Asethembe udle amaningi esakeni.

2 thoughts on “Transport Month Activation”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top